028 38660006 - Hottline: 0917.284.283

Access control

TS2100 Series
TS2100 Series

Liên hệ

TS200 Series
TS200 Series

Liên hệ

TS1000 Series
TS1000 Series

Liên hệ

FB1000/1200 Series
FR1200
FR1200

Liên hệ

FR1300
FR1300

Liên hệ

KR100 Series
KR100 Series

Liên hệ

KR200 Series
KR200 Series

Liên hệ

KR500 Series
KR500 Series

Liên hệ

KR600 Series
KR600 Series

Liên hệ

ZKBioSecurity3.0
ZKAccess 3.5
ZKAccess 3.5

Liên hệ

C3-100/200/400
C3-100/200/400

Liên hệ

EC10
EC10

Liên hệ

InBio160/260/460
F16
F16

Liên hệ

Đối tác & Khách Hàng