028 38660006 - Hottline: 0917.284.283

CYPER POWER

BỘ LƯU ĐIỆN UPS CYBERPOWER VALUE1200ELCD-AS
BỘ LƯU ĐIỆN UPS CYBERPOWER PR3000ELCDSL
BỘ LƯU ĐIỆN UPS CYBERPOWER PR3000ELCDRT2U
BỘ LƯU ĐIỆN UPS CYBERPOWER PR2200ELCDSL
BỘ LƯU ĐIỆN UPS CYBERPOWER PR2200ELCDRT2U
BỘ LƯU ĐIỆN UPS CYBERPOWER PR1500ELCDRT2U
BỘ LƯU ĐIỆN UPS CYBERPOWER PR1500ELCD
BỘ LƯU ĐIỆN UPS CYBERPOWER PR1000ELCDRT2U
BỘ LƯU ĐIỆN UPS CYBERPOWER PR1000ELCD
BỘ LƯU ĐIỆN UPS CYBERPOWER OLS3000E (3KVA)
BỘ LƯU ĐIỆN UPS CYBERPOWER OLS2000E
BỘ LƯU ĐIỆN UPS CYBERPOWER OLS2000E

14.080.000 VND

15.000.000 VND

BỘ LƯU ĐIỆN UPS CYBERPOWER OLS1500E
BỘ LƯU ĐIỆN UPS CYBERPOWER OLS1500E

11.440.000 VND

12.000.000 VND

BỘ LƯU ĐIỆN UPS CYBERPOWER OLS1000ERT2U
BỘ LƯU ĐIỆN UPS CYBERPOWER OLS1000E
BỘ LƯU ĐIỆN UPS CYBERPOWER OLS10000E (10KVA)
Đối tác & Khách Hàng